Description

CIVIL BANK LTD  लिमिटेड नेपाल राष्त बैङ्कबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क हो। यस बैङ्कको स्थापना वि.सं. २०६७ मा भएको हो। यस बैङ्कले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सेवाहृरू प्रदान गर्दै आएको छ। सिभिल बैङ्कको सिधान्त सोचौ अगाडि बदौ अगाडि हो। Wikipedia

Photos

Today
Open

Sunday
Open All Day
Monday
Open All Day
Tuesday
Open All Day
Wednesday
Open All Day
Thursday
Open All Day
Friday
Open All Day
Saturday
Closed All Day